Close
Choose language
+420 910 922 400
Call center working hours: Monday - Saturday, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Gift cleaning Gift cleaning
Call center working hours: Monday - Saturday, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Call center working hours: Monday - Saturday, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Gift cleaning Gift cleaning

Platform Services Agreement

V Praze dne 1.9.2022, Clean Whale CZ s.r.o.
I. Úvodní ustanovení
II. Definice pojmů
III. Podmínky
IV. Cenové a platební podmínky
V. Ujednání upřesňující rozsah odpovědnosti
VI. Ochrana osobních údajů, podepisování v Online aplikaci
VII. Mlčenlivost
VIII. Užívání Online aplikace, další ustanovení
IX. Povinnosti Zákazníka
X. Ukončení smlouvy a odstoupení
XI. Kontaktní údaje
XII. Závěrečná ustanovení

Clean Whale CZ s.r.o., IČO: 17345197, se sídlem Korunní 1164/49, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 370342 (dále i jen Společnost či Poskytovatel)

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 a n. Občanského zákoníku upravují práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při užívání webové/mobilní aplikace či webového rozhraní (vše společně dále i jen webová aplikace) mezi Společností jako Poskytovatelem (dále i jen Poskytovatel) na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, “), jejichž uzavřené smlouvy (dále jen „Smlouva“) odkazují na tyto Obchodní podmínky. Společnost a Zákazník jsou zde společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“. Poskytovatel je obchodní korporací provozující projekt Clean Whale CZ prostřednictvím webové aplikace umožňuje Zákazníkovi možnost k uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a jednotlivou osobou (osobami), které provedou pro Zákazníka úklid a za účelem vlastního zisku. Společnost tak fakticky vystupuje jako zprostředkovatel mezi Zákazníkem a osobami evidovanými Společností, kdy tyto osoby nabízejí provedení úklidu. Mezi Společností a Zákazníkem tak vzniká smlouva o zprostředkování dle příslušných ustanovení občanského zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění.
 • V případě, že je Zákazníkem spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku a ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), vztahuje se na práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy rovněž Zákon o ochraně spotřebitele.
 • Zákazník registrací ve webové aplikace a zaškrtnutím příslušného checkboxu souhlasí s tím, že se jeho vztah s Poskytovatele bude řídit těmito Obchodními podmínkami, kdy se Zákazník a Poskytovatel zavazují dodržovat veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění.

II. Definice pojmů

 • Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:

  Poskytovatelem je společnost Clean Whale CZ s.r.o., IČO: 17345197, se sídlem Korunní 1164/49, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 370342.

  Zákazník je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu s konkrétní osobou (osobami), které budou provádět úklid.

  Osobou nabízející svoje služby je právnická nebo fyzická osoba podnikající, která uzavřela s Poskytovatelem rámcovou smlouvu o provedení díla a jde o osoby zavázané provést úklid dle zprostředkované smlouvy pro Zákazníka, kdy osoba nabízející svoje služby je vázána konkrétními pravidly Společnosti pro úklid (tzv. whitebook – ten je dostupný na www.cleanwhale.cz/public-contract) a je v přímém smluvním vztahu se Zákazníkem (jednotlivá smlouva o dílo pro jednotlivý/opakovaný úklid).

  Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, v účinném znění.

  Obchodní podmínky jsou tyto Obchodní podmínky v platném znění a s nimi veškeré související dokumenty.

  Online aplikace je vnitřně uspořádaný systém vytvořený Poskytovatelem pro pomoc osobám hledajícím či poptávajícím úklid a možnost vybrat si právě některou z osob nabízejících svoje služby v Online aplikaci. Tedy prostor, kde Poskytovatel zprostředkovává uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a konkrétní osobou (osobami), které provedou konkrétní úklid poptávaný Zákazníkem. Systém Společnosti pak může být provozován jak ve webovém rozhraní (přístup přes prohlížeč zákazníka) či jako aplikace pro PC či pro mobilní telefony a tablety. V případě takové aplikace je zachován smysl Online aplikace. Pro účely těchto Obchodních podmínek se pak Online Aplikací rozumí všechny platformy a případné způsoby provozování vnitřně uspořádaného systému vytvořeného Poskytovatelem pro pomoc osobám hledajícím či poptávajícím úklid a možnost vybrat si právě některou z osob nabízejících svoje služby v Online aplikaci, kdy Společnost je zprostředkovatelem uzavření smlouvy mezi Osobou nabízející svoje služby a Zákazníkem, za což Společnosti náleží odměna.

  Smluvní strany jsou Poskytovatel a Zákazník.

  Zaměstnanec je jakákoliv osoba v závislém vztahu k Poskytovateli, a to i mimo pracovní poměr, kdy může jít i osobu vykonávající pro Poskytovatele služby jako externí dodavatel.

  Uživatelské zařízení je jakékoliv zařízení, na kterém lze spustit a užívat Online aplikaci, zejména osobní počítač, tablet, telefon nebo jiné elektronické zařízení.

  Odměna znamená odměnu Společnosti za zprostředkování.

  Pracovní den znamená den jiný než sobota nebo neděle, který v České republice není dnem pracovního klidu ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a ve který poskytují v České republice komerční banky běžně služby veřejnosti;

III. Podmínky

 • Poskytovatel pomocí Online aplikace umožňuje Zákazníkům příležitost k uzavření příslušných smluv (zejména smlouva o dílo), na jejichž základě dojde k provedení úklidu ze strany osob nabízejících svoje služby pro zákazníka;
 • Poskytovatel při provozování Online aplikace zajišťuje následující dílčí služby:

  • zveřejnění konkrétní nabídky osoby nabízejících svoje služby pro zákazníka v Online aplikaci;
  • doplňkové služby nespojené s nabídkami, jako je uživatelská podpora Zákazníkům a také pomoc v případě vadného provedení úklidu ze strany Osoby nabízející svoje služby;
 • Poskytovatel sám o sobě není osobou, se kterou by Zákazník ohledně konkrétního úklidu uzavíral příslušnou smlouvu (zejména smlouva o dílo). Poskytovatel tak za plnění takto uzavíraných smluv prostřednictvím Online aplikace nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost, kdy Poskytovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi jednotlivými Osobami nabízejícími svoje služby a Zákazníkem. Podmínky konkrétní dohody podléhají výlučně dohodě mezi jednotlivými Zákazníkem a vybranou Konkrétní Osoby nabízející svoje služby.
 • Poskytoval pouze jednotlivé Osobě nabízející svoje služby poskytuje možnost uveřejnit nabídku nabízených služeb a umožňuje Zákazníkovi možnost k uzavření konkrétní příslušné smlouvy (zejména smlouvu o dílo), na základě které poskytne Osoba nabízející svoje služby úklid pro Zákazníka.
 • Zákazník se zavazuje užívat Online aplikaci za podmínek sjednaných zejména v Obchodních podmínkách.

IV. Cenové a platební podmínky

 • Online aplikace je úplatná. Úplata za provedený úklid probíhá skrze Společnost, která je jediným oprávněným příjemcem úplaty za provedený úklid. Odměna náleží Společnosti za umožnění příležitosti k uzavření konkrétní příslušné smlouvy (zejména smlouvu o dílo), na základě které poskytne Osoba nabízející svoje služby úklid pro Zákazníka.
 • Platba ze strany Zákazníka může být provedena několika způsoby:

  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány v Online aplikaci;
  • bankovním převodem (bezhotovostně) na účet Společnosti;
  • v hotovosti Osobě nabízející svoje služby;

  Uveřejněná výše úplaty v Online aplikaci obsahuje Odměnu Společnosti a je cenou konečnou. Cena může být ze strany Společnosti navýšena pouze za situace, kdy má být úklid proveden na místě vzdáleném více jak 15 km od adresy sídla firmy.

 • Je-li Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv části platby delším než 15 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování veškerých služeb souvisejících s Online aplikací do doby zaplacení úhrady za užívání Online aplikace ze strany Zákazníka.
 • Je-li Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv části platby je Zákazník povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za každý den prodlení s úhradou.

V. Ujednání upřesňující rozsah odpovědnosti

 • Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu způsobenou nesprávnou informací, kterou obdržela od druhé Smluvní strany.
 • Poskytovatel neodpovídá za právní správnost Osobou nabízejících svoje služby vložených dokumentů či jím upravených parametrů v rámci Online aplikace.
 • Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené použitím údajů získaných ze zdrojů dat od třetích osob stejně jako neodpovídá za škody způsobenou zadanými údaji ze strany Zákazníka či jeho zaměstnanců (jím pověřených třetích osob) u funkcí a modulů Online aplikace závislých na zdroji dat poskytovaných od třetích osob.
 • Zákazník se před objednáním jakékoliv služby (úklidu) ze strany Zhotovitele (potažmo třetích osob na straně Zhotovitele) zavazuje zjistit a prověřit, zda je v případě objednávky vybavení ve vlastnictví Zákazníka je způsobilé k provedení takového úklidu, tedy zda je materiál, ze kterého je takové vybavení (nábytek vyroben) je vhodný k provedení úklidu dle objednávky Zákazníka (tedy například ale nejenom) zda je látka/materiál gauče vhodný pro chemické čištění mokrou cestou. Za objednávku chemického čištění za situace, že materiál/látka vybavení (nábytku) není vhodná pro takový způsob čištění, ale úklid v takovém rozsahu byl Zákazníkem objednán, neodpovídá Poskytovatel za případně vzniklou škodu. To neplatí, prokáže-li Zákazník, že Poskytovateli před zahájením poskytování služby předložil štítek ohledně složení vybavení (nábytku), který dokazuje nemožnost provedení chemického čištění mokrou cestou a Poskytovatel jej přes prokazatelné předložení štítku prokazujícího složení vylučující provedení chemického čištění mokrou cestou provedl.
 • Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami Online aplikace nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Zákazníkem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména vložením nesprávných údajů do Online aplikace, zavirováním lokální sítě Zákazníka nebo přímo jeho počítače počítačovými viry, jiným neodborným zásahem do Online aplikace, poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené nesprávnou funkcí programů či aplikací třetích osob, které Online aplikace využívá. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoliv omezení funkčnosti Online aplikace způsobené přerušením či výpadky k připojení síti internet.
 • Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé Zákazníka, k nimž došlo nemožností užít Online aplikace ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost aplikací poskytovaných třetími stranami, které jsou Online aplikací používány. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že plná funkčnost Online aplikace je závislá na aplikacích třetích stran, jejichž funkčnost nemůže Poskytovatel zaručit. Zákazník bere na vědomí, že není-li písemně výslovně sjednáno jinak, není Poskytovatel odpovědný a nemůže být odpovědný za řádné fungování Online aplikace v rozsahu přesahujícím odpovědnost tvůrců aplikace tvořící prostředí aplikace, tj. např. operační systém zařízení Zákazníka. Zejména je vyloučena odpovědnost Poskytovatele za správnost fungování Online aplikace v případech vad a nesprávných projevů operačního systému jakékoliv společnosti stejně jako v případě vad či/a nesprávných projevů webového prohlížeče Zákazníka, přičemž i v případech jejich (ne)fungování je vyloučena odpovědnost Poskytovatele ve stejném rozsahu v jakém ji vylučuje společnost Microsoft inc. Či jakýkoliv jiný poskytovatel tohoto softwaru, stejně jako i v případech vad a nesprávných projevů softwaru nezbytně nutného pro fungování Online aplikace, v případech jejich (ne)fungování je vyloučena odpovědnost Poskytovatele ve stejném rozsahu v jakém ji vylučuje ta která společnost, která software Zákazníkovi poskytuje.

  Správné fungování Online aplikace je závislé nejen na softwarovém i hardwarovém prostředí Zákazníka, ale i na spolehlivosti údajů zadávaných Osobou nabízející svoje služby. Nastavení Online aplikace stejně jako nedostatečná kvalita zadávaných dat může zcela ovlivnit funkcionalitu Online aplikace požadovanou Zákazníkem a je tudíž odpovědností Zákazníka, aby si správně nastavil Online aplikaci a toto správné nastavení Online aplikace udržoval, stejně jako je jeho odpovědností dostatečně dohlížet na zaměstnance, aby zadávali do Online aplikace data v souladu s fungováním a předpokladem Online aplikace.

  Zákazník bere na vědomí, že Online aplikace může obsahovat chyby, které mohou způsobit vady Online aplikace, neboť se jedná o dílo lidské. Není-li sjednáno písemně jinak, tak Poskytovatel vylučuje odpovědnost za vady Online aplikace, neboť Zákazník má vždy možnost přístupu k jeho datům. Odpovědnost Poskytovatele vyplývající ze závazku k odstranění podstatných vad tímto není dotčena.

  Není-li písemně výslovně sjednáno jinak nebo nevyplývá-li ze shora uvedeného, že Poskytovatel nemůže být odpovědný za nesprávné užití Online aplikace, fungování externích datových zdrojů stejně jako externího softwaru Zákazníka, tak vylučují smluvní strany odpovědnost Poskytovatele za vady a nesprávnosti Online aplikace a pokud nelze tuto odpovědnost vyloučit, tak sjednávají limitaci odpovědnosti Poskytovatele do výše Zákazníkem uhrazené Odměny.

 • Funkcionalita Online aplikace je mimo jiné závislá na technologiích a aplikací poskytovaných třetími stranami, zejména, nikoliv však výlučně, na webovém prohlížeči Zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv omezení funkčnosti Online aplikace vzniklého na základě limitů používaných technologií, jejich omezení či znepřístupnění třetí stranou.

VI. Ochrana osobních údajů, podepisování v Online aplikaci

 • Zákazník je srozuměn a prohlašuje, že byl Poskytovatelem důkladně informován o skutečnosti, že při své činnosti s Online aplikací a používání programu zřejmě bude zpracovávat osobní údaje a případně i citlivé osobní údaje, které lze dle platné legislativy považovat za osobní údaje. K jejich užití je Zákazník povinen vyžádat si v zákonných případech předchozí souhlas osob, jejichž osobní údaje bude zpracovávat dle platné legislativy. Zákazník se tak zavazuje dodržovat zejména podmínky stanovené Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákazník bere na vědomí, že za osobní údaj je považována jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je pak osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, a to včetně identifikačních čísel, ekonomických, psychických a jiných identifikátorů, ale např. také dynamické IP adresy. Poskytovatel neodpovídá a nemůže odpovídat za škodu způsobenou nesprávným postupem Zákazníka ohledně zpracování osobních údajů.
 • Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, konkrétně jméno a příjmení, popřípadě název, adresa trvalého bydliště, místa podnikání či sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo a další kontaktní údaje budou Poskytovatelem zpracovány v souladu s platnou právní úpravou. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci či pověřenými třetími osobami Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatele a budou zpřístupněny pouze zaměstnancům či pověřeným třetím osobám Poskytovatele. Více informací o zpracování osobních údajů Poskytovatele naleznete v zásadách ochrany osobních údajů veřejně dostupných na https://www.cleanwhale.cz/privacy-policy.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn monitorovat a dále pro své účely užívat statistické údaje o činnosti Zákazníka v Online aplikaci, zejména ve vztahu k užívání jednotlivých funkcionalit Online aplikaci a jeho modulů. Zákazník dále bere na vědomí, že Poskytovatel má přístup k údajům vkládaným Zákazníkem do Online aplikace za účelem personalizace.
 • Zákazník bere na vědomí a prohlašuje, že byl ze strany poskytovatele seznámen (a to zcela v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), že webové stránky na nichž je Online aplikace přístupná zpracovávají soubory cookies, a to včetně trvalých. V tomto směru Poskytovatel informuje Zákazníka, že webové prohlížeče obsahují správu souborů cookies (podrobněji blíže zde https://www.cleanwhale.cz/cookies-policy).

  Zákazník pravděpodobně může soubory cookies ručně mazat blokovat či zcela zakázat jejich užívání v rámci svého prohlížeče. Pro více informací Zákazník může využít nápovědu svého webového prohlížeče. Zákazník může v nastavení prohlížeče určit, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se zpracováním cookies a jeho rozsah byl Zákazníkem zvolen při vstupu do Online aplikace.

VII. Mlčenlivost

 • Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a jiné důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve prospěch třetích osob.
 • Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a Zákazníků.
 • Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

VIII. Užívání Online aplikace, další ustanovení

 • Poskytovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Online aplikaci a ke všem jejím součástem, to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwaru.
 • Umístěním jakýchkoliv materiálů ze strany Zákazníka či Osoby nabízející svoje služby, které jsou autorským dílem dle Autorského zákona, uděluje Zákazník Poskytovateli svolení k bezplatnému užití takových autorských děl, zejména k jejich publikování, včetně práva k poskytnutí všech takových autorských děl třetí osobě. Zákazník umístěním takového obsahu zároveň prohlašuje, že je k takovém umístění oprávněn dle veškerých právních předpisů. Pokud Zákazník zveřejní obsah obsahující informace, výjevy, statky či jiné hodnoty chráněné právem na ochranu osobnosti a/nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických osob, prohlašuje Poskytovateli, že disponuje odpovídajícími souhlasy dotčených fyzických osob k takovému uveřejnění.
 • V případě, že Poskytovateli bude prokázáno porušení právních předpisů ze strany Zákazníka či Osoby nabízející svoje služby, pak je Poskytovatel oprávněn obsah zveřejněný Zákazníkem bez dalšího odstranit. Zákazník zároveň prohlašuje, že si je vědom, že v takovém případě odpovídá za porušení práva Zákazník osobně.
 • Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah vytvářený Zákazníkem či Osobou nabízející svoje služby, zejména za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněné inzerce. Poskytovatel rovněž nenese jakoukoli odpovědnost ve vztahu k případné absenci oprávnění Zákazníka či Osoby nabízející svoje služby ke zveřejnění či realizaci nabídky či poptávky uveřejněné v Online aplikaci a/nebo v případě neplnění povinností Zákazníka či Osoby nabízející svoje služby ve vzájemném vztahu.
 • Zákazník je povinen učinit nabídku či poptávku v Online aplikaci u Osoby nabízející svoje služby pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn. Poskytovatel není povinen splnění zákonných, smluvních či jiných požadavků kladených na Zákazníka jakkoli kontrolovat.
 • Poskytovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli nabídku či poptávku, nebo její část, která neodpovídá Obchodním podmínkám, jeví se jako duplicitní, zavádějící či nesrozumitelná. Stejně tak je Poskytovatel oprávněn kdykoliv blokovat a zrušit registraci jakémukoliv Zákazníkovi či Osobě nabízející svoje služby, a to i bez uvedení důvodu.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Online aplikace v jakémkoli rozsahu.
 • Poskytovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím Online aplikace a dále ani za obsah nabídek či poptávek Zákazníků či Osob nabízejících svoje služby a jejich profilů.

IX. Povinnosti Zákazníka

 • Zákazník je povinen splnit podmínku dle čl. V. odst. 4 těchto VOP.
 • Zákazník je povinen zajistit a během úklidu umožnit čerpání následujících energií a služeb:

  • Voda (vč. Teplé vody),
  • Elektřina,
  • Odvod odpadních vod (kanalizace)

   V případě, že jakákoliv z uvedených energií nebude kdykoliv během úklidu dostupná, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování úklidu s tím, že jde o nemožnost plnění na straně Zákazníka a Zákazník je tak povinen uhradit plnou cenu úklidu.

 • Zákazník je povinen připravit před chemickým čištěním prostor a předmět, který má být ze strany Poskytovatele (jím pověřených či zajištěných třetích oso) předmětem chemického čištění, a to takovým způsobem (zejména vysátí a uklizení) tak, aby nedocházelo k ohrožení extraktoru (přístroje, který provádí chemické čištění), kdy jde zejména o odstranění hlavních nečistot (nejčastěji vysátí) písku, chlupů a drobných organických a neorganických nečistot. Existence takových nečinnost znamená z důvodu ohrožení Exktraktoru a tedy i nemožnost plnění na straně Poskytovatele, a tedy znamená existenci povinnosti Zákazníka úklid uhradit aniž by byl realizován pro důvod ležící na straně Zákazníka.
 • Zákazník je v případě objednávky úklidu ledničky/mrazáku zajistit na vlastní náklady rozmrazení ledničky/mrazáku. Neexistence rozmrazení znamená nemožnost plnění na straně Poskytovatele, a tedy znamená povinnost Zákazníka úklid uhradit aniž by byl realizován pro důvod ležící na straně Zákazníka.
 • Zákazník bere na vědomí a potvrzuje použitím Online aplikace, že úklid se vztahuje pouze na předměty a nábytek umístěný ve výši maximálně 2 metry od podlahy, pokud Zákazník poskytne Poskytovateli žebřík, pakúklid se vztahuje pouze na předměty a nábytek umístěný ve výši maximálně 3 metry od podlahy.

X. Ukončení smlouvy a odstoupení

 • Skončení platnosti a účinnosti smlouvy se váže přímo k zákonným ustanovením.
 • Uzavřením smlouvy s Osobou nabízející svoje služby bude plněna se souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Společnost tak Zákazníkvoi před uzavřením smlouvy sděluje Zákazníkovi - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pokud má být úklid proveden nejméně 15 dnů od uzavření smlouvy prostřednictvím Online aplikace, pak má Zákazník – spotřebitel právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodů odstoupit.
 • Zákazník může od smlouvy uzavřené s Osobou nabízející svoje služby (zrušit poptávku):

  • do 12 hodin před realizací objednávky - bez sankce.
  • 12 hodin až 1 hodinu před realizací objednávky za jednorázový poplatek 300 Kč
  • 1 hodinu a méně před realizací objednávky za poplatek odpovídající plné ceně objednávky

  Takové zrušení poptávky může být provedeno pouze a jen prostřednictvím Online aplikace. Časové omezení 12 hod. bez sankce je odůvodněno legitimním očekáváním Osoby nabízející svoje služby a plánování činnosti Osoby nabízející svoje služby.

XI. Kontaktní údaje

 • Není-li uvedeno jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Online aplikace a Obchodními podmínkami ve vztahu k Poskytovateli vedena prostřednictvím následujících kontaktů:

  Clean Whale CZ s.r.o., IČO: 17345197

  se sídlem Korunní 1164/49, Vinohrady, 120 00 Praha 2

  Email: [email protected]

  IDDS: anujy9r

XII. Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti vyřešily smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům smluvních stran. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.
 • Smluvní strany vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1763, § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.
 • Pokud se některé ustanovení smlouvy, Obchodních podmínek, nebo jiné smlouvy, která tvoří součást zmíněných smluv, stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních ustanovení daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení daného dokumentu zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. V takovém případě sjednávají smluvní strany, že takové ustanovení nahradí ustanovením novým, platným, a to takovým, které svým se svým účelem co nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.
 • Smluvní strany prohlašují a stvrzují, že Obchodní podmínky a jejich obsah řádně zvážily, celý jejich text přečetly a rozumí jim a že smlouvu s přílohami uzavírají po zralé úvaze, o své vůli, svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným úmyslem v nich stanovené povinnosti plnit. Rovněž prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.
 • Smluvní strany výslovně sjednávají ve smyslu ust. § 1752 an. Občanského zákoníku možnost pozdějších přiměřených změn těchto Obchodních podmínek ze strany Poskytovatele, přičemž změna Obchodních podmínek bude Zákazníkovi oznámena na internetové adrese Poskytovatele a dále formou obchodního sdělení na elektronickou adresu Zákazníka. Neodmítne-li Zákazník změny Obchodních podmínek ve lhůtě 1 měsíce od odeslání obchodního sdělení na elektronickou adresu Zákazníka, má se za to, že je přijal a je změněnými Obchodními podmínkami vázán. V případě, že Zákazník změnu Obchodních podmínek ve stanovené lhůtě odmítne, použije se na vztah mezi Smluvními stranami poslední platné znění Obchodních podmínek odsouhlasené oběma Smluvními stranami.
 • Tyto Obchodní podmínky ruší a nahrazují veškerá předchozí ujednání smluvních stran, která nejsou výslovně uvedena ve smluvních dokumentech uzavřených mezi smluvními stranami týkajících se vztahu k Online aplikaci a jeho užívání, aktualizace a podpory.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.9.2022